Само запетайката

www.probujdane.com


В процес на изграждане

Последно актуализиране на 09.01.2013 04.49 ч.

 

СЪДЪРЖАНИЕ

Запетая в простото изречение

  - за ограждане на вметнати думи    + изключенията  
  - между еднородни части    + изключенията  
  - при обособени части + изключенията  

Някои неизбежни дефиниции


 


Запетаята обикновено означава повишение на гласа и малка пауза. Тя е най-често срещаният препинателен знак в нашия език.

Функциите й са различни в простото и в сложното изречение.

ЗАПЕТАЯ В ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ
(горе)

Запетая се пише в простото изречение, за да отдели вметнати думи, еднакви части и обособени части.


1.  ЗАПЕТАЯ ЗА ОГРАЖДАНЕ НА ВМЕТНАТИ ДУМИ (горе)

Обръщения

Благодаря ви, братя мили, за честта.

Братя мили, благодаря ви за честта.

Благодаря ви за честта, братя мили.

Частици с емоционален характер

 

Къде ходиш бе, Иване?            <----------------------- внимание!

Иване бе, къде ходиш? Иване бре, помогни!

Бе, Иване бе!

Защо бе, защо не ми каза?

Слушай бе, няма ли да ми кажеш?

Ела мари, тука!

Междуметия

Ах, каква красота!

А, ти вече си тук!

Леле, забравих си чантата!

Частици да и не употребени самостойно в изречението

Да, има още доста път.

Не, не съм забравил обещанието си.

Вметнати думи и изрази

Утре, може би, ще вали.

Идеята е, както съм казвал многократно, да се размърдат мозъците.

Разбира се, нищо не става от само себе си.

 


 

Не пиши запетайка!  
  НЕ СЕ ПИШЕ ЗАПЕТАЯ ЗА ОГРАЖДАНЕ НА ВМЕТНАТИ ДУМИ И ИЗРАЗИ В ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ КОГАТО ...

Когато вметнати са думи или къси изрази като обаче, например, да кажем, според мен, по мое мнение, надявам се, струва ми се, напротив, обратно, от една страна, може би, наистина, следователно, значи, вероятно, навярно, по всяка вероятност, по такъв начин, като че ли, всъщност, сякаш, очевидно в случаите, в които играят роля на просто пояснение.

По същия начин седят нещата, когато такива думи са в началото на изречението и не нарушават интонацията на изказването: те не се формират като вметнати и следователно не се отделят със запетаи.

Аз обаче не изпълних обещанието си.

Това наистина не е обикновено събитие.

Кажи ми нещо например за вчерашното обсъждане.

Друг е случаят, ако такива думи въвеждат ново просто изречение - пред тях задължително се пише запетая. Функцията й е разделяща.

Аз исках да дойда, обаче се разболях.

Щом мислиш така, очевидно имаш основателни причини.

 

  (горе)

 


2.  ЗАПЕТАЯ МЕЖДУ ЕДНОРОДНИ ЧАСТИ (горе)

Еднородните части поясняват една дума и отговарят на един и същи въпрос. Те се отделят със запетая (виж и особените случаи!).

При изреждане на еднородни части без съюз

Павел нахвърля в торбата дрехи, обувки, книги, тетрадки.

Обичам твоите балкани, гори, сипеи, скали и техните бистри и студени извори.

И в миг всичко потъна в хладна, гъста, лепкава мъгла.

Вече беше все едно дали ще тича, ще крачи или ще се влачи

При противопоставяне или сравняване на еднородни части с помощта на съюзите а, но, обаче, както, колкото

Започваме работа днес, а не във вторник.

Васко е добър, но свит човек.

Калин стигна до училище за същото време, но по друг път.

Четенето по двата предмета върви паралелно, но с различна скорост.

Не гледай лицето, а сърцето.

Пред всеки следващ повторително употребен съюз като и и, ту ту, ни ни, нито нито

Той не изпитваше ни страх, ни болка, ни срам.

Пътят беше ту прав и полегат, ту криволичещ, ту страховито стръмен.

Пред втората част на сложни съюзи като не само – но и, както – така и, колкото – толкова

...

...

....

При повторение на една и съща дума (или израз)

...

...

...

 

 

Не пиши запетайка!
 
НЕ СЕ ПИШЕ ЗАПЕТАЯ МЕЖДУ ЕДНОРОДНИТЕ ЧАСТИ НА ПРОСТОТО ИЗРЕЧЕНИЕ В СЛЕДНИТЕ 2 СЛУЧАЯ

Пред еднократно употребен съюз и, или.
Забележи, че сме още в територията на  простото изречение! При сложното нещата се ... усложняват и са допустими и такива случаи!

При сравнение с еднократна употреба на съюз като.

Беше тъмно като в рог.

Градове като Плевен и Велико Търново имат по-малко проблеми с автомобилното движение.

 

  (горе)

 


3.     ЗАПЕТАЯ ПРИ ОБОСОБЕНИ ЧАСТИ (горе)

В процес на изграждане

Обособени определения

...

...

Обособени приложения

...

...

Обособени обстоятелствени пояснения

...

...

  

ЗАПЕТАЯ В СЛОЖНОТО ИЗРЕЧЕНИЕ
(горе)

...

...

...

 


В процес на изграждане

Неизбежни сложнотии или Дефиниции (горе)


изкопирано от "Запетая"

 
 

Части на речта

     
 

Понятие

Дефиниция

 

местоимение

Местоименията са думи, които се използват вместо съществителни, прилагателни или числителни имена. Те не означават определени предмети, признаци и числа, ами могат да заместят имената на всякакви предмети, признаци и числа.
Местоименията са думи с много обобщено значение. Конкретното им значение зависи от ситуацията.

Терминът местоимение означава дума, употребена вместо някое име (съществително, прилагателно или числително).

Местоимението може да бъде:

  • личноаз, ти, той, тя, то, ние, вие, те;

  • относително който (която, което, които), какъвто (каквато, каквото, каквито), чийто (чиято, чието, чиито), що, дето (разговорни, остарели) ;

  • въпросителнокой, кого, какъв, чий и др.

 

наречие

Наречията са неизменяеми думи, които изразяват обстоятелства (място, време, начин, количество, причина, цел, и др.)

примери:

отивам далече,
пристигнах вчера,
говоря правилно,
предупредих го двукратно,
вероятно ще се забавя.

 

 

местоименнo наречиe

 

Наречия, които служат за заместване на други наречия и изрази по същия начин както местоименията заместват имената се наричат местоименни наречия.

  • за време ­ когато, докато, щом, след като, преди да и др.;

  • за място ­ където, докъдето, откъдето и др.;

  • за начин ­ както, като, без да и др.;

  • за причина ­ защото, понеже, тъй като.

В процес на изграждане

www.probujdane.com

пощата ми

 

 

Последно актуализиране на 09.01.2013 04.49 ч.