Процеси в образованието

 

 

 

Административни процеси

Административните процеси са процеси, които се отнасят до управлението на организацията клас, училище, училищна юрисдикция/ район/ област или министерство. Административни или управленски са онези процеси, чрез които се осъществява ръководството на организацията по начин, позволяващ й да просъществува трайно във времето. Най-често говорим за управлението на:

         отношенията с обкръжаващия свят, за избора на основни водещи принципи и на позиционирането на пазара (говорим за стратегия),

         финансите,

         човешкия ресурс,

         производството,

         маркетинга и пласмента,

         снабдяването,

         информацията,

         счетоводство, планиране и контрол

 

Разчленяваме административните процеси в образованието на следните 3 взаимосвързани нива:

1.      училищно

2.      училищна юрисдикция или район

3.      централно или ниво министерство

 

Учебни процеси

Учебните процеси са процеси, които се отнасят до ...

 

Политически процеси

Политическите процеси са процеси, които се отнасят до ...

 


 

Административни процеси на ниво училище

 

 

Код на процеса

Процес

Необходими съставки

(инпут)

Желан резултат

(аутпут)

АУ10

Планиране
на ниво училище

Ще планирам добре управлението на училището си, ако имам ...

   Схеми и методи
(Статистически
Ballanced Score Card виж финландския документ)

   Качествена информация* за целите на ежедневните работи, за контрол и за взимане на решения, вкл. информационни материали за най-добри практики

   Управленски умения (в следствие на адекватна подготовка)

   Инструменти за планиране, симулиране и взимане на най-добри решения

   Яснота и стабилност на административните процедури на по-високо ниво

   Финансова стабилност - важен фактор за ведрината и самочувствието на училищния персонал

   Ясен план за разпределението на училищните ресурси

   Далновидни средносрочни решения

АУ20

Реализация
на ниво училище

Ще управлявам добре училището си, ако имам ...

   Подходящи инструменти и умения за превръщането на плановете в действия

   Качествена информация за нуждите на оперативните дейности и контрола

   Качествена входяща и изходящата от училище (към всички заинтересовани) информация

   Ясни правила и стандартни процедури

   Здрава връзка на действията със стратегическите планове

   Административен, вкл. финансов, ред и дисциплина

АУ30

Контрол
на ниво училище

Финансовото състояние на училището ми ще е под контрол, ако има ...

   Качествена училищна административна информационна система

   Интегриране на училищната административна информационна система с тази на висшестоящата администрация.

   Гарантиран достъп до училищната информация за заинтересованите страни (родители, местна общност, настоятелство, икономически субекти и т.н.)

   Навременно идентифициране от страна на:

-      училищна управа

-      заинтересованата общност

-      висшестояща администрация

на отклоненията от желаната линия

   Информираност и съпричастност на всички заинтересовани страни

АУ40

Корекции
на ниво училище

Ще сме в състояние да коригираме действията си навреме, ако разполагаме с ...

   Стандартни практики за контакт и получаване на квалифицирана помощ от висшестояща администрация (ескалиране) и консултанти.

   Установена практика за ползотворни консултации със заинтересованите

   Ясна, стабилна и съобразена със стратегическите цели на образованието* управленска линия на всички нива.

   Навременно коригиране на управленската линия

   Постоянна финансова и организационна стабилност

 

Административни процеси на ниво училищен район/ юрисдикция

 

 

Код на процеса

Процес

Необходими съставки

(инпут)

Желан резултат

(аутпут)

АР10

Планиране
на ниво район

Ще планирам добре управлението на училищния си район, ако имам ...

   Схеми и методи за планиране

   Качествена информация* за взимане на решения, вкл. информационни материали за най-добри практики

   Инструменти за планиране, симулиране и взимане на най-добри решения

   Яснота и стабилност на административните процедури на по-високо ниво

   Управленски и политически умения

   Умения за водене на преговори и отстояване на позиции

   Познаване на законите и правилниците

   Познаване на прилежащата територия

   Умения за положително въздействие и взаимодействие с общността на района

   Умения за сондиране и консултация, и извличане на информация за образователните нужди на хората в района

   Адекватно финансиране и информиране на училищните ръководства в района

   Ясен план за разпределението на финансовите ресурси сред училищата

   Навременна и адекватно аргументирана претенция за допълнително финансиране, и отстояване на претенциите на училищния район пред местните и централни администрации (общини, министерство на училището, министерство на финансите)

   Далновидни средносрочни и дългосрочни решения

 

АР20

Реализация
на ниво район

Ще управлявам добре училищния си район, ако имам ...

   Подходящи инструменти и умения за превръщането на плановете в действия

   Качествена информация за нуждите на контрола и вземането на решения

   Качествена входяща и изходящата от училище (към всички заинтересовани) информация

   Ясни правила и стандартни процедури

   Широки правомощия при управлението на човешкия ресурс на територията на района

   Силни, компетентни и авторитетни администратори

   Съответствие на политиката с очакванията на общността

   Здрава връзка на действията със стратегическите планове

   Административен, вкл. финансов, ред и дисциплина в района

   Авторитетно, умело и безконфликтно управление на учителския състав и директорите на училища

   Сведена до минимум ескалация на конфликтите до по-горно административно ниво или съд

   Учители със самочувствие и престиж (?)

АР30

Контрол
на ниво район

Финансовото състояние на училищния ми район ще е под контрол, ако имам ...

   Качествена районна административна информационна система (АИС)

   Интегриране на районната училищна АИС с тази на училищата и на централната администрация.

   Гарантиран достъп до районната училищна информация за заинтересованите страни (родители, местна общност, настоятелство, икономически субекти и т.н.)

   Навременно идентифициране от страна на:

-      училищна управа

-      заинтересованата общност

на отклоненията от желаната линия

   Информираност и съпричастност на всички заинтересовани страни

АР40

Корекции
на ниво район

Ще сме в състояние да коригираме действията си навреме, ако разполагаме с ...

   Стандартни практики за контакт и получаване на квалифицирана помощ от централната администрация (ескалиране) и консултанти.

   Установена практика за ползотворни консултации със заинтересованите

   Ясна, стабилна и съобразена със стратегическите цели на образованието* управленска линия на всички нива.

   Навременно коригиране на управленската линия

   Постоянна финансова и организационна стабилност

 

 


Речник

 

Процес Сбор от координирани дейности, за които могат да се идентифицират прецизно:

         неговите начало и край,

         необходимите му съставки и крайния му продукт/услуга,

         времето, за което протича,

         добавената (обикновено парична) стойност, която произвежда или консумира,

         клиента, който обслужва,

         неговия отговорник.

 

Качествена информация информация доставена навреме, на когото трябва и в какъвто формат трябва; която е достатъчно подробна за целите, за които е произведена. С други думи информация, която е:

         достъпна с гарантиран безпроблемен достъп,

         ясна с разбираема структура и открояващи се основни елементи, изчистена графика и илюстрации таблици, схеми и фигури

         полезна съдържаща информацията, задоволяваща нуждите на получателя,

         навременна получена навреме според нуждите на получателя,

         актуална данните са актуализирани, това е последната налична информация,

         достоверна не са необходими допълнителни проверки и контрол,

         в необходимия стандартен формат за да може да бъде лесно съпоставена със същата информация за предишни периоди например.

 

Стратегически цели на образованието 15-те цели, събрани и обосновани в документа Прокламация на целите

Операции (оперативни дейности) Рутинни, повтарящи се дейности, чието изпълнение не изисква придобиване на допълнителни умения или информация, или взимането на решения от страна на действащото лице. В административните структури това са обикновено счетоводните дейности, касовите операции, консултацията на фискални новини, архивирането, размножаването и разпращането на документация, и пр.